Regulamin Newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 1. Niniejszy dokument (dalej również: „Regulamin”) określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA” przez MODIVO S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000541722, NIP 929-13-53-356, BDO 000031285, REGON 970569861, o kapitale zakładowym 2 008 001,00 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej również: „Usługodawca”). Podstawę stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 
 2. Usługa Newslettera świadczona jest za pośrednictwem FreshMail (dalej również: „Procesor”). Procesor pełni funkcję pomocniczą dla Usługodawcy, zapewnia funkcje wynikające z RODO oraz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w obszarze przetwarzania danych osobowych. 
 3. Z usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca”). W przypadku gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie Newslettera Strony Korporacyjnej MODIVO SA. 
 4. Korzystanie z usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA (w tym zawarcie Umowy) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome lub Safari – w wersji aktualnej na dzień 1.09.2022; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookie oraz obsługi Javascript; (5) ważny/aktywny adres e-mail; (6) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. 

 

II ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER STRONY KORPORACYJNEJ MODIVO SA 

 1. Usługa Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Procesora na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, powiadomień i materiałów pojawiających się na stronie korporacyjnej (dalej również: „Serwis”) odpowiadających charakterowi Serwisu. 
 2. Korzystanie z usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę: udostępnienie swojego adresu e-mail na potrzeby wysyłania; zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w odpowiednim polu wyskakującego okna (pop-up’u) w Serwisie; kliknięcie w link aktywacyjny potwierdzający chęć otrzymywania powiadomień, wysłany na adres e-mail podany przez Usługobiorcę (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA). 
 3. Usługa Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA świadczona jest przez czas nieoznaczony. 
 4. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i koniecznych danych oraz korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności nie dostarczając treści o charakterze bezprawnym, a także w sposób nienaruszający praw osób trzecich. 
 5. Usługodawca zastrzega, że w ramach realizacji usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA Usługobiorca nie ma możliwości zmiany / uzupełnienia danych wskazanych w formularzu zapisu. W przypadku gdy Usługobiorca chce zmodyfikować adres mailowy do otrzymania powiadomień wymagane jest zrezygnowanie przez Usługobiorcę z dotychczasowych powiadomień za pośrednictwem dedykowanego linku dotyczącego rezygnacji z powiadomień zawartego na końcu każdej wiadomości mailowej wysyłanej w ramach Newslettera Strony Kariery MODIVO i ponowne zapisanie się do Newslettera Strony Korporacyjnej MODIVO SA na zasadach wskazanych w pkt II.2 powyżej, z uwzględnieniem nowych preferencji w zakresie powiadomień. 
 6. Korzystanie z Newslettera Strony Korporacyjnej MODIVO SA jako usługi świadczonej drogą elektroniczną jest związane z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez sieć Internet, takimi jak: rozpowszechnianie danych Usługobiorcy, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub ich utrata. Usługodawca oraz Usługobiorca są zobowiązani podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk. 

III OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych oraz Procesora w celu świadczenia usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA. 
 2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA. 
 3. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z Newslettera Strony Korporacyjnej MODIVO SA, a ponadto Usługobiorca ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (np. do innego administratora, w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie niezbędności do wykonania umowy). Usługobiorca ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 4. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej w ramach Serwisu. 

IV WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 1. Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody udzielonej przez uprawniony do tego podmiot w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

V POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA w formie reklamacji. 
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA można składać na przykład pisemnie na adres: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, lub na adres e-mail: [email protected]. 
 4. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, który został podany w momencie zapisu do usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA / dane kontaktowe składającego reklamację) i przedmiotu reklamacji oraz opisanie okoliczności uzasadniających reklamację. 
 5. Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy nie będącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty pięciuset złotych. 

VI ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU 

 1. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA. Wypisanie się z listy odbiorców jest jednoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty): zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie); zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem. 
 3. Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas zapisu do usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA. 
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa w pkt IV powyżej, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Usługobiorca narusza postanowienia pkt II.4 Regulaminu (katalog zamknięty). 
 5. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z przyczyn określonych w pkt VI.2 powyżej. 
 6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu oraz za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA. 
 7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt VI.6 powyżej. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny również pod adresem: corporate.modivo.com i obowiązuje od dnia 7.11.2022 r. 
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim. 
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter Strony Korporacyjnej MODIVO SA. 
 4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami właściwymi sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.